CZ/ 

Ateliér urbanistické tvorby, vedoucí projektu Ing. arch. Zbyněk Pech

Vymezení řešeného území:

Řešené území se nachází na území městské části Brno - Tuřany, na dosud stavebně nevyužitých pozemcích. Ty jsou dnes využívány zejména pro zemědělské účely. Celková rozloha řešeného území je cca 21,4 ha. Vzhledem ke své velikosti se jedná o rozvojovou plochu celoměstského významu

Hlavní myšlenka návrhu:

Cílem je vytvoření příjemného prostředí pro bydlení se základní občanskou vybaveností, kvalitním veřejným prostorem, místem pro setkávání obyvatel a dostatkem jak soukromé, tak veřejné zeleně formou parků, alejí.

V jádru řešeného území se nachází nízkopodlažní bytová zástavba (3NP) s polyfunkčním využitím v parteru ulice nebo náměstíčka pro obchod nebo služby. Ze dvou stran bytové domy ohraničují veřejný multifunkční prostor, kde se mohou konat trhy, je zde navržena klidová zóna s lavičkami a na tento prostor přímo navazuje autobusová zastávka a přes ulici mateřská škola s parkem. Parkování residentů je navrženo v podzemních garážích, které „vyčistí" ulice od stojících aut a umožní kvalitnější využití veřejného prostoru ulice.

Kolem centrálního bloku se rozbíhá síť obslužných komunikací, které vedou do obytných ulic s převládající zástavbou rodinných domů. V řešeném území se počítá s třemi typy domů; volně stojící rodinný dům, rodinný dvojdům a rodinný řadový dům. Rozvolněnější zástavba RD se nachází v severo-západní části, kde svým charakterem navazuje na stávající zástavbu a intenzivnější obytná struktura se nachází v jiho-východní části, blíže k intenzivnější historické zástavbě. Parkování u RD je řešeno na vlastním pozemku, na ulicích jsou dimenzovány pouze krátkodobá parkovací místa např. pro návštěvy.

Bilance obyvatel a pracovních příležitostí:

Celkový počet obyvatel v řešeném území - současný stav: cca 173

Celkový počet obyvatel v řešeném území - návrh: 789

Celkový počet obyvatel v řešeném území: 962

Celkový počet pracovních příležitostí v řešeném území - návrh: 29

Základní bilance bytů a obyvatel:

Počet BJ | Počet obyvatel

Bydlení v RD - současný stav 17 | 68

Bydlení - Domov pro seniory 86 | 105

Bydlení v RD - návrh 153 | 612

Bydlení v BD - návrh 57 | 122

Bydlení v polyfunkčních BD - návrh 26 | 55

Celkem obyvatel - 962

Parkování:

Parkování pro bytové domy, podzemní garáže - 166

Parkování pro zaměstnance obchodu a služeb, podzemní garáže - 58

Parkování pro rodinné domy - na vlastním pozemku

Parkování pro rodinné domy / návštěvy - výpočet 31, návrh 58