portfolio / work / GALERIE ARCHITEKTURY BRNO / detail of sliding metal wall

detail of sliding metal wall