Ocenění: Cena děkana FAST VUT za vynikající zpracování diplomové práce

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.

Předmětem řešení diplomové práce je konverze
a revitalizace části dnes nefunkčního areálu textilní továrny PERLA 01 v Ústí nad Orlicí. To bylo významné pro svůj textilní průmysl na přelomu 19. - 20. století. Textilní firma zanikla roku 2009 díky ztrátovému hospodaření.
Areál se nachází v těsné blízkosti Městské památkové zóny, většina pozemků je ve vlastnictví města. Část prostorů je pronajímána. Areál je v současné době využíván i pro parkovací stání.
Současný stav řešeného území neodpovídá estetickým ani funkčním nárokům, kladeným na tento prostor, který je určen pro rozšíření městského centra, jehož současná kapacita neodpovídá potřebám a velikosti města a jeho spádového území. Je rozpracován nový územní plán, ve kterém je toto území navrhováno pro funkce „smíšené - obytné městské“.
Projekt diplomové práce navazuje svým tématem na zadání specializovaného ateliéru, kde se zpracovával urbanisticko – architektonický návrh základní strategie konverze a revitalizace celého areálu PERLA 01. Pro zadání diplomního projektu byla vybrána dílčí část území, považovaná z esteticko – ekonomického hlediska za nejatraktivnější a dále rozpracována v úrovni architektonické studie. Transformace celého areálu by měla zohlednit především potřeby města při zachování společenské i ekonomické udržitelnosti projektu. Návrh musí respektovat limitované veřejné zdroje jak ve fázi realizace, tak užívání.
Stavební program se stává z rekonstrukce stávajících objektů pro společenský sál, galerii, turistické informační centrum, chráněné dílny, pronajímatelné prostory, kanceláře.
Novostavbou je řešena budova Start up centra. Projekt řeší i charakter veřejného prostoru a nové náměstí.