portfolio / work / RYCHLOST V ARCHITEKTUŘE / Vozovka mostu Erasmusbrug, Rotterdam, Nizozemsko

Foto: Denisa Annová
Vozovka mostu Erasmusbrug, Rotterdam, Nizozemsko